A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/16-09-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Screen Shot 2021 08 16 at 2.04.55 PM
          16 สิงหาคม 2564 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System

เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีองค์ความรู้ ทักษะการให้คำปรึกษา การแนะแนวทางโดยใช้จิตวิทยาพลังบวก เสริมสร้างการเรียนรู้และคุณธรรมแก่นักศึกษา กศน. ด้วยหลักสูตรต้นทุนชีวิต รวมถึงร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน ด้วยกระบวนการสะท้อนความคิดผ่านศูนย์การให้คำปรึกษา กศน. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา กศน. เกิดทักษะชีวิตและจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและสังคม โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนาม พร้อมด้วย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) , ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ , ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมลงนาม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting
.
            นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทย เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กอรปกับนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2559 - 2564) ในการส่งเสริมและพัฒนาคนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการมีแนวโน้มสู่สังคมปัจเจกบุคคล ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา นอกจากนี้สถานการณ์ปัญหาสังคมไทยยิ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่แข่งขันกันอย่างเสรี มีการต่อสู้ทางการตลาดที่กระตุ้นให้ผู้คนนิยมการบริโภคผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน ส่งผลทำให้โครงสร้างของสังคมไทยอ่อนแอ เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งเติบโตและได้รับการหล่อหลอม จากบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพคนให้มีจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรม และเป็นคนดีของสังคม ดังนั้น การผนึกกำลังความร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงงานครั้งนี้ของทั้งสองกระทรวง จะเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยน และขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการให้คำปรึกษา และการแนะแนวทั้งด้านการเรียนรู้ เสริมพลังบวกให้แก่นักศึกษา กศน. รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายอันจะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนไทยในวิถีใหม่ต่อไป
.
            รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทางศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการส่งเสริมทักษะการให้คำปรึกษาและการแนะแนวให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. รวมถึงการร่วมพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาของศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System โดยหลังจากที่มีการ MOU แล้วนั้น จะมีการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ต้นทุนชีวิต” ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต โดยใช้จิตวิทยาพลังบวก ที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์ของเด็กและเยาวชน และเกิดทักษะชีวิต จิตสำนึกทั้งต่อตนเองและสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่
.
“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System นี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างผลักดันพลังบวกให้กับเยาวชนขึ้นมาได้ โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กศน.ให้มีองค์ความรู้ และทักษะการให้คำปรึกษา รวมทั้งการแนะแนวโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และคุณธรรมให้กับ นักศึกษา กศน. ต่อไปได้ในอนาคต” ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าว
.
             ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง กศน. และศูนย์คุณธรรม ว่า การตกลงร่วมมือกันในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กศน. ให้ได้รับการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ให้มีองค์ความรู้ ต้นทุนชีวิต ทักษะ 5 ด้าน และจิตวิทยาที่เสริมพลังบวก ในการบริหารจัดการ และสร้างระบบ Learning and Mind Care System ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มุ่งเน้นให้ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพ เช่น กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมชน และกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ”
.
ซึ่งจะร่วมกันส่งเสริม และพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา กศน. โดยให้คำปรึกษาทางวิชาการองค์ความรู้ สนับสนุนหลักสูตรสื่อ นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับการพัฒนาบุคลากร กศน. ในการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาและการแนะแนว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กศน. ต่อไป

Press Release MOU ศคธ.-กศน 

 Download PDF


{gallery}/News-PR-2564/16-09-64{/gallery}