A- A A+

Screenshot (614)

 

9 สิงหาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยร่วมประชุมนำเสนอกรอบแนวคิดโครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม จาก ดร.ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย และคณะนักวิจัยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

          การประชุมนำเสนอใน 6 ประเด็น คือ 1. ความท้าทายของกระบวนการรับรองในต่างประเทศ 2. กระบวนการรับรองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. กระบวนการรับรองของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) 4. ความคิดเห็นเบื้องต้นต่อกระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม 5. กรอบทฤษฎีแนวคิดของกระบวนการรับรอง 5. กรอบมโนทัศน์ (Conceptual framework) กระบวนการรับรององค์กรคุณธรรมเบื้องต้น 7. ระบบนิเวศของกระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม

          งานวิจัยที่กำลังพัฒนาตั้งอยู่บนกรอบแนวคิดที่ว่าองค์กรเป็นระบบชีวิต (Living system) และกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมให้ความสำคัญกับ 3 หลักคิด คือ 1. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiring) 2. การเสริมพลัง (empowering) และ 3. การขับเคลื่อน (driving) ที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กรเป็นสำคัญ

          โครงการศึกษาพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยกระบวนการทำงานหลังจากนี้ คณะนักวิจัยจะดำเนินการศึกษาและสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และประมวลผลมานำเสนอความก้าวหน้าต่อไป

 


ข่าวโดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย