A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/20-07-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

01

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม จัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด“ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” พร้อมกับ ชูป้ายในเชิงสัญลักษณ์เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่จังหวัดคุณธรรม

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Online ตลอดงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า การส่งเสริมคุณธรรมควรจะต่อยอดจากความสำเร็จ จากต้นทุนคุณธรรมที่มีอยู่เดิมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ได้รับความสนใจทั้งจากนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศอยู่แล้ว และการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ในวิถีของชาวอยุธยาอยู่แล้ว หากมีการนำบทเรียนจากการทำงานขับเคลื่อนองค์กร ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้เกิดการสานต่อ และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ทั่วทั่งจังหวัด

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในมุมของกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมที่จะเป็นกลไลสำคัญในการเชื่อมประสาน ขับเคลื่อนมิติ บริบทต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายในการให้ประชาชนและสังคมมีคุณธรรม ๆ และให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกที่องค์สากลใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และสำหรับโอกาสนี้ ที่ได้มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็จะเป็นในรูปแบบของการเปิดเวที มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เล่าประสบการณ์ การติดตามความคืบหน้า ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อที่จะเติมเต็มให้สังคมของเรามีคุณธรรม และเกิดความยั่งยืนต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถขับเคลื่อนได้เพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่จะต้องอาศัยกันเป็นองคาพยพ นั่นก็คือ องค์กรเครือข่ายทั้งหมดร่วมมือกัน สอดประสาน ทำให้เราเป็นสังคมที่มีคุณธรรม และจะนำไปสู่ความสำเร็จได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังกล่าวต่ออีกว่า การพัฒนาคนให้มีความรู้อย่างเดียวนั้น คงไม่พอ จะต้องพัฒนาความรู้คู่ความดี ดังนั้น เรื่องคุณธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคนให้เป็นคนดี เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด หากทรัพยากรมนุษย์มีคุณธรรม ก็จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดได้ร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งได้มีการประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือว่า พระนครศรีอยุธยานั้นควรที่จะมีแนวทางการขับเคลื่อนอย่างไร เพียงแต่ว่าการทำงานครั้งนี้ อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้การจัดกิจกรรมทั้งหลายที่จะขับเคลื่อนงานคุณธรรมนั้น ต้องทำไปอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะการที่จะต้องนำผู้คนจำนวนมาก มาสร้างความรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ก็จะถูกจำกัดด้วยมาตรการควบคุมโรคของทางสาธารณสุข หรือแม้กระทั่งกิจกรรมในเชิงพื้นที่ก็ถูกจัดกัดด้วยเช่นกัน ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ใช้วิธีผสมผสานบูรณาการงานขับเคลื่อนคุณธรรมให้ผนึกอยู่กับเนื้องานปกติของแต่ละหน่วยงาน และเป็นไปด้วยความระมัดระวังมากขึ้น

สำหรับ หลักคิดในเรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรม ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง “ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ส่วนวิธีการที่จะทำให้หลักคิดนี้ไปสู่ความสำเร็จได้ ส่วนหนึ่งคือ ต้องริเริ่ม สนองตอบต่อหลักคิดหรือสอดแทรกไปในงาน ภารกิจปกติที่ทำอยู่ หมายถึง การนำหลักคิดนี้ไปสอดแทรกอยู่ในทุกเนื้องาน ทุกภารกิจที่ดำเนินการไป ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธีการก็จะทำให้ไม่เป็นภาระ ซึ่งหากทุกภาคส่วนบูรณการนำไปใช้ให้สอดรับในแต่ละบทบาทภารกิจได้นั้น ก็จะช่วยสะท้อนให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองของแหล่งมรดกโลก ที่น่าอยู่ น่ารู้ น่าลงทุน และประชาชนก็จะมีความสุขที่ได้ดำรงชีวิต ประกอบสัมมาชีพที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ กล่าวทิ้งท้าย

รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึง “คุณธรรมแบบวิธีใหม่ สู่ความยั่งยืน” สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ดังนั้น “คุณธรรม คุณทำได้” คือสิ่งที่สำคัญ และการที่ทุกท่านมารวมตัวกันเป็นสมัชชาคุณธรรม โดยผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งภาคีเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือแม้กระทั่ง ในจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใด แม้ในระดับชุมชน ครอบครัว ตำบล อำเภอ องค์กร ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ต่าง ๆ ก็สามารถที่จะมารวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมได้ทั้งนั้น เราจึงใช้คำว่า “คนดีต้องมีพื้นที่ยืน และความดี ต้องมีพื้นที่ในสังคม” ซึ่งเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมทั้ง 4 ภาคนี้ จะสะท้อนการรวมพลังซึ่งกันและกันของทุกภาคส่วน

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการกระตุ้น ตื่นตัวสร้างกระแส และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และเกิดภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างกว้างขวางให้เกิดการขยายผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถติดตามรับชมกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน ได้ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand


 ข่าวโดย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

{gallery}/News-PR-2564/20-07-64{/gallery}