A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/21-06-64/1 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

DSC 0664

       วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน เป็นประธานการประชุมฯ มีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 32 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผ่านโปรแกรม ZOOM ศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน ประธานอนุกรรมการฯ กล่าวว่า ทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ได้มุ่งเน้นคุณธรรมนำการพัฒนา คำนึงถึงคุณธรรมในระดับมหภาคควบคู่กับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการรับฟังข้อเสนอ ต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดงานภายใต้แนวคิดหลัก Sustainability with Moral : New Moral New Normal คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบไฮบริด ออนไลน์ โดยจะนำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 ได้แก่ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดีมาขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน พร้อมกับเร่งผลักดันโครงการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กตั้งแต่ครรภ์มารดาสู่ปฐมวัย และการขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคมของเมืองไทย (Social Credit System) ให้บรรจุอยู่ในแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เป็นเรื่องเร่งด่วน


       ศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน กล่าวย้ำว่า Social Credit คือการบันทึกการทำความดีของบุคคลตั้งแต่ในวัยเด็ก เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำความดี โดยมีรางวัลเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี Block Chain เป็นการบันทึกด้วยระบบ digital ที่ไม่สามารถมีผู้ใดเปลี่ยนแปลงได้ โดยก่อนการบันทึกจะต้องมีฉันทานุมัติในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการรวบรวมข้อมูลและบันทึก แต่เมื่อถูกบันทึกไว้ใน Block Chain แล้วก็จะคงอยู่ตลอดไป โดยไม่มีผู้ใดแก้ไขได้ วิธีการเช่นนี้เป็นการส่งเสริมให้มีการทำความดีตั้งแต่เป็นเด็ก เยาวชน จนถึงผู้ใหญ่ เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม


       รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ทุกวันนี้เราใช้การเรียนรู้แบบท่องจำมากเกินไป สังคมไทยต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำและการสะท้อนความรู้สึก การส่งเสริมคุณธรรมในเด็กวัยเรียน ต้องเน้นการเล่นอย่างสร้างสรรค์ สอดแทรกความรู้ ฝึกให้เด็กผ่านความยากลำบากในการอยู่ร่วมกับเพื่อน พร้อมยกระดับความรู้ของครู ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรมและทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูง (Executive Functions) รวมถึงฝึกให้พ่อแม่มีทักษะ รู้ข้อกฎหมาย และมีกระบวนการพี่เลี้ยงชุมชนที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างคน จึงได้เสนอที่ประชุมให้เร่งดำเนินการตามแผนปลูกฝังคุณธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเร่งด่วน พร้อมกับดำเนินโครงการขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคมของเมืองไทย (Social Credit System) ไปพร้อมกันเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม


ข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

{gallery}/News-PR-2564/21-06-64/1{/gallery}