A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/17-06-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

DSC 0664  

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมหารือ วางแผน กำหนดแนวทางการ ขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีที่ 2 "การจัดสมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564" ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่าย

โดยมี นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้แทนประธานคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่าย เข้าร่วมประชุม

 

โดยในปี 2564 ได้มีกำหนดจัดงานดังกล่าวฯ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร​ศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรวมพลัง แสดงเจตนารมณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดร่วมกัน

 

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในการร่วมดำเนินการจัดงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่กิจกรรมสู่สาธารณะให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดอีกด้วย

 


ข่าวและภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

{gallery}/News-PR-2564/17-06-64{/gallery}