A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/21-04-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

IMG 8362 

       วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ แอพพลิเคชั่น Zoom ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และแกนนำ 13 เครือข่ายคุณธรรมเชียงราย

โดยมีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อหารือขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมเชียงราย ปีที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีแผนจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 213 หน่วยที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นจังหวัดคุณธรรม ถอดบทเรียนชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรม 50 กรณีต้นแบบ และประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีที่ 2 โดยจะเริ่มเคลื่อนงานวิชาการดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2564


       ในด้านของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ และโครงการวิจัยชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง โดยการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ทั้งนี้จากสถานการณ์โควิด-19 มีความจำเป็นต้องปรับแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยจะเร่งประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายคุณธรรมและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการดังกล่าว และนำมาเสนอในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมเชียงรายต่อไป และที่ประชุมได้หารือการเสริมหนุนกลไก 13 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ให้สามารถขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม ได้แก่ การสร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน และสร้างจิตสำนึกด้านวินัยจราจร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายยินดีร่วมเป็นองค์กรประสานความร่วมมือหนุนเสริมกลไกในระดับพื้นที่


       นอกจากนี้เครือข่ายคุณธรรม ยังได้ระดมความเห็นเพื่อเตรียมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 ที่ประชุมเห็นควรให้จัดงานในพื้นที่จริงและจัดในรูปแบบออนไลน์ผสมผสานกัน เพื่อให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเชื่อมโยงและสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องการการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในเวทีจริง โดยปรับรูปแบบให้เป็น new normal ตามมาตรการของจังหวัด พร้อมทั้งได้เสนอทางเลือกให้จัดสมัชชาคุณธรรมจากสี่มุมเมือง โดยกระจายการจัดกิจกรรม ที่มุ่งเน้นการรวมกลุ่มตามเครือข่ายของตน ประมาณ 50-100 คน และผสมผสานกับระบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละเครือข่ายออกแบบงานของตนเอง แล้วนำผลงานมาเสนอในสมัชชาคุณธรรมจังหวัด และเครือข่ายคุณธรรมจะร่วมกันผลักดันแนวคิดเมืองคุณธรรม (Moral City) “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ให้เป็นรูปธรรม พร้อมกับรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนให้เกิดการรับรู้ร่วมกันทั้งจังหวัด พร้อมเสนอให้เป็นวาระของจังหวัดต่อไป


ข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ ประมวล บุญมา กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 {gallery}/News-PR-2564/21-04-64{/gallery}