A- A A+

IMG 8362 

       วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ... คุณจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1,900 ชิ้น ให้แก่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ในการดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง โดยมีผู้บริหารศูนย์คุณธรรม เป็นผู้รับมอบ และกล่าวขอบคุณ


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม