A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/09-04-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

IMG 8362 

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดย นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม รายการ “คุณธรรม คุณ ทำ ได้”

โดยในรูปแบบสาระบันเทิง เสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดี ผ่านการถ่ายทอดมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ของบุคคล หน่วยงาน องค์กรและพื้นที่ต้นแบบด้านคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในแง่มุมต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติจริงเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำความดีของประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งยังเป็นเผยแพร่สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีของสังคมไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือดังนี้
1. เพื่อผลิตและเผยแพร่รายการที่มุ่งเน้นการส่งเสริม การสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมของประชาชนทุกช่วงวัยเพิ่มมากขึ้น2. เพื่อเผยแพร่กรณีตัวอย่าง แนวคิด องค์ความรู้ กิจกรรมรูปธรรมความสำเร็จด้านการส่งเสริมคุณธรรมของพื้นที่ บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับรู้ในวงกว้าง
3. เพื่อเผยแพร่ ขยายผลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย

โดยมีบาทความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สนับสนุนข้อประเด็น เนื้อหา องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม ในบทบาทของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและผลิตองค์ความรู้ด้านคุณธรรมมาโดยตลอด โดยหลักๆ มีแผนที่จะนำเสนอรูปธรรมความสำเร็จจากการปฏิบัติจริงมาเผยแพร่ และใช้เป็นพื้นที่ในการเชิญชวนให้ประชาชนที่รับรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนคุณธรรม ตามบริบทของสังคมไทยได้ โดยมีแผนการนำเสนอเนื้อหาดังนี้
1. กรณีตัวอย่างบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน ที่ขับเคลื่อนคุณธรรมจนประสบผล สำเร็จเป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมจากทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสื่อมวลชน ภาคศาสนา และภาคประชาสังคม ซึ่งมีอยู่แล้วมากกว่า 100 กรณี
2. ชุดเครื่องมือ องค์ความรู้ ที่ใช้ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมแต่ละมิติ เช่น การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมการส่งเสริมชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม ธรรมนูญความสุขชุมชน เป็นต้น
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ทั้งด้านบวกและด้านลบ
4. บทเรียนความสำเร็จจากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับพื้นที่ (ระดับจังหวัดและระดับชาติ)
5. นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมทั้งเป็นแบบหนังสือและรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม อาทิ แอปพลิเคชั่น Moral Touch เครื่องมือวัดความสุขในการทำงาน HMI เป็นต้น
6. สื่อ/ภาพยนต์/คลิปส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่าย และสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 อีกว่า 30 ผลงาน
7. การชื่นชมและประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องด้านคุณธรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นการทำความดีให้กับสังคมเพิ่มขึ้น
8. การวิเคราะห์ เกาะติดสถานการณ์คุณธรรมเร่งด่วนทางสังคม เพื่อให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนในมิติต่าง ๆ
9. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบบรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน หลักสูตรโครงงานคุณธรรม หลักสูตรต้นทุนชีวิต และอื่น ๆ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จะสนับสนุนสถานที่บันทึกรายการรวมถึงบุคลากรด้านการผลิตรายการ และช่องทางการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม “คุณธรรม คุณ ทำ ได้” ทางช่องรายการโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 รายการ “คุณธรรม คุณ ทำ ได้” เป็นรายการวาไรตี้สอดแทรกการให้ความรู้ มุมมอง แนวคิดประสบการณ์ ของบุคคล องค์กรและพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งจะเป็นกรณีตัวอย่างด้านการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีของประชาชนทุกช่วงวัย ความตอนละ 25 นาที ผลิตและออก อากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สัปดาห์ละ 1 ตอน ตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 48 ตอน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 นาฬิกา เริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 {gallery}/News-PR-2564/09-04-64{/gallery}