A- A A+

S 29392915

ศูนย์คุณธรรม จับมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานอัยการสูงสุด เดินหน้าสร้างครอบครัวพลังบวกด้วยพี่เลี้ยงชุมชน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานอัยการสูงสุด เดินหน้าสร้างครอบครัวพลังบวกด้วยพี่เลี้ยงชุมชน

วันที่ 2 เมษายน 2564 #ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วย พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิบการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเปิดงานโครงการวิจัยและร่วมเสวนาเรื่อง “การสร้างครอบครัวพลังบวกด้วยพี่เลี้ยงชุมชน” ณ ห้องพุทธเมตตา ชั้น 4 โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม แนะนำทิศทางการขับเคลื่อน #ครอบครัวพลังบวกไร้ความรุนแรง พร้อมรับฟังภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนมุมมองการดำเนินงาน ร่วมกับคณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง Family against Violence in Dyfunctional Family


 เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม