A- A A+

S 32800801 

       วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” ครั้งที่ 1 ให้กับบุคลากรของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Victor 1 Victor Club @ FYI Center กรุงเทพมหานคร


       การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเริ่มจาก นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและอธิบายงานพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร หลังจากนั้น อาจารย์ณัช มัศโอดี วิทยากรกระบวนการ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเริ่มจากให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนคุณสมบัติที่ดีของตนเองที่ทำให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้ และนำเสนอผลจากแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรที่บุคลากรของการท่าเรือแห่งประเทศไทยประเมินตนเองก่อนวันอบรม และนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการกำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรมและแผนการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร

       ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการ คือ ผู้เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับมิติด้านคุณธรรมขององค์กรได้ รวมถึงสามารถกำหนดเป้าหมายและพันธกิจด้านคุณธรรมขององค์กรร่วมกัน โดยประเด็นที่ดำเนินการภายในองค์กรเน้นเรื่องการส่งเสริมความสุจริตที่ออกมาในรูปแบบกิจกรรม เช่น การฝึกอบรมในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน และออกแบบระบบงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกกระบวนงาน รวมทั้งมีการดำเนินงานร่วมกับชุมชนรอบข้างในประเด็นจิตอาสา อาทิ การลงชุมชนไปส่งเสริมกีฬาในชุมชน เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล


       การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็น 1 ใน 5 องค์กร/ชุมชนนำร่อง ที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมที่พัฒนาโดยศูนย์คุณธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม ซึ่งหลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ครบทุกองค์กร/ชุมชนแล้ว ศูนย์คุณธรรมจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียนและประสบการณ์การนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ดำเนินการจริงในแต่ละองค์กรต่อไป

 


เขียนข่าว : นางสาวลักษิกา เงาะเศษ นักวิชาการ
ถ่ายภาพ : นางสาวเปรมกมล สมใจ นักวิชาการ

 

Exit