A- A A+

 S 19775548

 

วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศ เจ้าหน้าที่ และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มงานสมัชาคุณธรรมฯ เข้าร่วมการอบรมฯ จัดโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย 2-3 ชั้น 6 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โดยการอบรมฯ ได้มุ่งเน้น ให้ผู้แทนหน่วยงานทั้งส่วนราชการและองค์การมหาชน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด และบรรลุเป้าหมายตามกรอบการประเมินตัวชี้วัด โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ
- การวิเคราะห์กระบวนการงานขององค์กรและความสัมพันธ์ของข้อมูลกับกระบวนงาน
- การจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง
- การจัดทำข้อมูลเปิด (Open Data) ตามประเภทข้อมูล
- การหารือแนวทางการจัดทำชุดข้อมูลและ Metadata
- ขั้นตอน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาการติดตั้ง CKAN ตามบริบทหน่วนงาน และการติดตั้ง CKAN
- สาธิตการนำชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (Matadata) เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (GD Catalog)

ทั้งนี้ ชุดข้อมูลหลักของศูนย์คุณธรรมฯ ที่เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) จะเป็นภารกิจหลักขององค์กร ซึ่งได้แก่ การดำเนินงานสมัชขาคุณธรรม และ การส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม โดยข้อมูลต่างๆ จากการฝึกอบรมฯ จะนำไปปรึกษาและหารือเพื่อวางเเผนการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ศูนย์คุณธรรมฯ เป็นหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูลที่ได้มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลาง และนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ได้ในอนาคตต่อไป


 

เขียนข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมฯ
ภาพข่าว : สำนักงานสถิติแห่งชาติ