A- A A+

WS1 PTG22 23mar21 210324 0 

วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” ครั้งที่ 1

ให้กับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ณ Trophy Room ชั้น 1 โรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมรวม 40 คน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเริ่มจาก นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและให้ภาพงานพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร

หลังจากนั้น อาจารย์ณัช มัศโอดี วิทยากรกระบวนการ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเริ่มจากให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนตนเอง สิ่งที่ตนเองทำได้ดี ความคาดหวังจากการมาร่วมงานฝึกอบรมครั้งนี้ และมีการนำเสนอผลจากแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรที่ทางศูนย์คุณธรรมให้บุคลากรของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประเมินตนเองก่อนวันอบรม และนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการวิเคราะห์ กำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรม และแผนการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการ คือ ผู้เข้าร่วมสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น โดยสามารถนำวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “เชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ ‘อยู่ดีมีสุข’ ในทุกด้านของช่วงชีวิต” มาเชื่อมโยงกับประเด็นคุณธรรม และกำหนดเป็น (ร่าง) แผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร “พีทีจิตอาสาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างจิตอาสาให้กับบุคลากรด้วยการอบรมบุคลากรของพีทีจีให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดย (ร่าง) แผนส่งเสริมคุณธรรมนี้มีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่องค์กรได้วิเคราะห์แล้วว่าคนในองค์กรมีทุนความดีด้านจิตอาสาอยู่มาก ซึ่งจะทำให้เป็นจิตอาสาที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นถ้าเพิ่มความรู้เรื่องนี้กับบุคลากร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 องค์กร/ชุมชนนำร่อง ที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมที่พัฒนาโดยศูนย์คุณธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม ซึ่งหลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ครบทุกองค์กร/ชุมชนแล้ว ศูนย์คุณธรรมจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียนและประสบการณ์การนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ดำเนินการจริงในแต่ละองค์กรต่อไป


เขียนข่าว : นางสาวลักษิกา เงาะเศษ นักวิชาการ
ถ่ายภาพ : นางสาวเปรมกมล สมใจ นักวิชาการ