A- A A+

 

 

287690

 

วันที่ 17 มีนาคม 2564 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และนางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมกำหนดแนวทางการทำงานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม โดยมี ดร.สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมวางแนวทางการพัฒนาและกำหนดแผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม และ 2) พัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในโรงเรียนขยายผล พร้อมทั้งทำความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน ซึ่งคณะทำงานในเครือข่ายการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่สมัครใจเข้ารับการส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนวัดจุฬามณี โรงเรียนวัดทางหลวง โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนหนองไม้ซุง โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1" และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ทั้งนี้ นายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทน สมพ.3 และผู้แทน สพป.เขต 1-2 ได้เข้าร่วมและได้กล่าวว่าจะนำผลการหารือในเวทีครั้งนี้ไปนำเสนอในเวทีประชุมเครือข่ายสมัชชาจังหวัด เพื่อรายงานการดำเนินงานของเครือข่ายการศึกษาในการดำเนินงานตามเป้าหมายจังหวัดและตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ร่วมกัน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 28 คน


 ถ่ายภาพและเขียนข่าว : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม