A- A A+

S 21479565  

วันที่ 12-13 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี) พมจ. บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงราย และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

ร่วมประชุมหารือติดตามแผนงาน และวางแผนการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมนักวิชาการในพื้นที่ เพื่อดำเนินงานโครงการครอบครัวพลังบวก ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

 
โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายให้ความรู้เรื่อง ต้นทุนชีวิตและทักษะ 5 ด้าน สู่การเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชน แก่นักวิชาการและแกนนำในพื้นที่สำหรับนำไปปรับใช้สู่การปฏิบัติ 
 
#ครอบครัวพลังบวกคือ ครอบครัวคุณธรรม 
 
เขียนข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 

 

 

 
Exit