A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2563/12-03-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

277944

ศูนย์คุณธรรม หารือเตรียมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมออกแบบเครื่องมือเสริมหนุนด้านวิชาการ ปี 2564

       วันที่ 10 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อบูรณาการความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือการดำเนินงานด้านวิชาการ ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฏร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานชั่วคราว) โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ อ.เมืองฯ จ.สุราษฏร์ธานี

       ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หัวหน้าทีมวิชาการ และคณาจารย์ประจำคณะฯ นางอุบล ศักดิ์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี และบุคลากร เข้าร่วมประชุม ในการประชุมได้วางแผนดำเนินงานออกแบบเครื่องมือการรวบรวมฐานข้อมูลองค์กร เครื่องมือการติดตามผลการนำประกาศเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติ เครื่องมือการประเมินองค์กรคุณธรรม 3 ระดับ เครื่องมือติดตาม ประเมินผลกิจกรรมและกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม และเครื่องมือการถอดบทเรียนชุมชน องค์กรส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงการหนุนเสริมขับเคลื่อนกลไกคณะทำงาน 8 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ปีที่ 2

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนให้จังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นจังหวัดคุณธรรม บนระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรมที่เชื่อมร้อยต่อกัน พร้อมกับบูรณาการดำเนินงานร่วมกันกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จในอนาคตต่อไป

 


 เขียนข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

 ถ่ายภาพ  : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี

{gallery}/News-PR-2563/12-03-64{/gallery}