A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2563/08-03-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

S 27385861

ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมทีมนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประเด็นสำคัญจากการประชุม ได้แก่ การติดตามความคืบหน้าการสำรวจสถานการณ์ สภาพปัญหาในระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทำความเข้าใจประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก ครั้งที่ 1 ร่วมกับนักวิชาการในพื้นที่ พร้อมฟังบรรยาการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องต้นทุนชีวิตและการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาด้วยทักษะ 5 ด้าน ให้แก่แกนนำในพื้นที่ และตอบข้อซักถาม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การรอบรู้ทางด้านสุขภาพจิตครอบครัว และนำองค์ความรู้การรอบรู้ด้านสุขภาพจิตสู่การปฏิบัติระบบพี่เลี้ยงในชุมชน รวมถึงพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน และภาคีเครือข่ายในชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 33 คน


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

{gallery}/News-PR-2563/08-03-64{/gallery}