A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2563/04-03-64-2 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

279674 

เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จับมือเดินหน้าสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

วันที่ 4 มีนาคม 2564 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมกำหนดแนวทางการทำงานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ที่สมัครใจเข้ารับการส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนป่าแดงวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนบ้านเทอดไทย โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และโรงเรียนเทศบาล 8 (บ้านใหม่)พร้อมทั้งผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทน สพม.เชียงราย และผู้แทน สพป.เขต 1-4 เข้าร่วมให้ความเห็น

โดยมี ดร.สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมวางแนวทางการพัฒนาและกำหนดแผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม และ 2) พัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในโรงเรียนขยายผล พร้อมทั้งทำความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน ซึ่งคณะทำงานในเครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่าจะนำผลการหารือในเวทีครั้งนี้ไปนำเสนอในเวทีประชุมเครือข่ายสมัชชาจังหวัด เพื่อรายงานการดำเนินงานของเครือข่ายการศึกษาในการดำเนินงานตามเป้าหมายจังหวัดและตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ร่วมกัน ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

{gallery}/News-PR-2563/04-03-64-2{/gallery}