A- A A+

277944

ศูนย์คุณธรรมระดมสมอง มรฏ.เชียงราย-วัฒนธรรมจังหวัดออกแบบเครื่องมือวิชาการ พร้อมเร่งเครื่องหนุนเสริมเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ปี 2564

          วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อบูรณาการความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือการดำเนินงานด้านวิชาการ พร้อมจัดทำแผนสนับสนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมอาคารคหกรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


          ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมจำนวน 18 คน ในการประชุมได้วางแผนดำเนินงานออกแบบเครื่องมือการรวบรวมฐานข้อมูลองค์กร เครื่องมือการติดตามผลการนำประกาศเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติ เครื่องมือการประเมินองค์กรคุณธรรม 3 ระดับ เครื่องมือติดตาม ประเมินผลกิจกรรมและกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม และเครื่องมือการถอดบทเรียนชุมชน องค์กรส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงการหนุนเสริมขับเคลื่อนกลไกคณะทำงาน 13 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจะผนึกกำลังบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างจังหวัดคุณธรรมเชียงรายให้เกิดผลสำเร็จเชิงรูปธรรมต่อไป


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย