A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2563/25-02-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

588974 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังเครือข่ายศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมขับเคลื่อน “ผู้นำศาสนายุคใหม่ รู้เท่าทันสื่อ”

วันนี้ (วันที่ 25 ก.พ. 64) นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม ผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี (เครือข่ายศาสนา) ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือและวางแผนร่วมจัดโครงการอบรม “ผู้นำศาสนายุคใหม่ รู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้การขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี ที่จะจัดระหว่างวันที่ 28 กพ.-1 มีค. 2564 นี้ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายสื่อคุณธรรม-นำสันติสุข เพื่อการรู้เท่าทันข่าวลวงและภัยความขัดแย้ง จากสื่อโซเชียลมีเดีย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) ศึกษารวบรวมข้อมูลการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดีย และการรับมือกับข่าวปลอมฯ 2) การฝึกอบรมผู้นำ/แกนนำด้านศาสนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการรับมือกับข่าวปลอม 3) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ภายใต้บริบท “แตกต่างอย่างสันติสุข” ให้กับเยาวชนและนักศึกษา 4) นำเสนอนิทรรศการ/มหกรรม “เครือข่ายสื่อคุณธรรม-นำสันติสุข เพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 5 จังหวัดใกล้เคียง
นอกจากนี้เครือข่ายศาสนาได้วางแผนจัดเวทีแลกเปลี่ยน​สานเสวนาศาสนิกสัมพันธ์​ในมิติคุณธรรมและวิถีวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมด้านครอบครัว ผู้สูงอาย​ุและเตรียมค้นหาบุคคล องค์กรควรค่าแก่การยกย่องในแต่ละศาสนาต่อไป


 ภาพข่าว: รติกร วังวงค์ ข่าว: อสมา ปัทมะ​สังข์​ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมฯ

{gallery}/News-PR-2563/25-02-64{/gallery}