A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2563/23-02-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

S 26763350

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสวจ.พระนครศรีอยุธยา จับมือเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเครือข่ายภาคธุรกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.อัสนียา สุวรรณศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารภาคธุรกิจ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานภาคธุรกิจเอกชน เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2564 ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายภาคเอกชนจังหวัดอยุธยา ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาระสำคัญของการประชุมเป็นการหารือแนวทางการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำเสนอแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมรับฟังความเห็นแนวทางการขับเคลื่อนกลไกคณะทำงานเครือข่ายภาคธุรกิจ และกำหนดกิจกรรมสำคัญให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปี 2564 (ปีที่ 2) รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ในระยะที่ 2


ข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจเบื้องต้นจากที่ประชุม เดินหน้าสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักในแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นประเด็นร่วมให้เข้าถึงหน่วยงาน องค์กร ประชาชนทั่วไปทั้งจังหวัด สร้างพื้นที่การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม แสดงตัวตนประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานภาคธุรกิจที่สมัครใจเข้าร่วมเพื่อให้ขยายวงเพิ่มขึ้น รวมถึงการขับเคลื่อนคุณธรรม วินัย ใส่ใจส่วนรวม ที่เป็นคุณธรรมร่วมของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน จาก 12 หน่วยงาน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : ธนภรณ์ ศรีจะโปะ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

{gallery}/News-PR-2563/23-02-64{/gallery}