A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2563/16-02-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

582481 

ศูนย์คุณธรรม หนุนงานวิชาการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผลิตนวัตกรรม ชู Big project สร้างสังคมคุณธรรม

(เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ )  นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายเกรียงศักดิ์  บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

 

สาระสำคัญการประชุม เป็นการติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2564) ในปีที่ผ่านมา ที่มีการขับเคลื่อนกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรม ตั้งแต่ระดับชุมชน (บ-ว-ร) ที่เรียกว่าชุมชนคุณธรรม   องค์กร  อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ส่งผลให้เกิดชุมชน องค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมในทุกพื้นที่ของประเทศแล้วกว่า ๓๕,๗๘๖ แห่ง ซึ่งในระดับองค์กรศูนย์คุณธรรมได้ออกแบบการขับเคลื่อนผ่านเครือข่าย 6 platform ครอบคลุมเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน  เครือข่ายการศึกษา  เครือข่ายศาสนา (ศาสนิกสัมพันธ์)  เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัวเด็กและเยาวชน ให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเสริมพลังซึ่งกันและกันแบบ Honey bee approach  ขยายผลในจังหวัดนำร่อง ๔ จังหวัดได้แก่ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี และสุราษฏร์ธานี จนเกิดการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนคุณธรรมในปี๒๕๖๓ กว่า ๕๐๗ หน่วยงาน  มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกับกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค จำนวนกว่า ๙๘๐ คน  นอกจากนั้นมีการพิจารณา การเลื่อนใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ จากสิ้นสุดปี ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในปี ๒๕๖๕ และเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ชื่อใหม่ตามยุทธศาสตร์ชาติ) ฉบับที่ ๒ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเข้า ครม. เพื่อประกาศใช้ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐  ต่อไป

 

ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และประธานคณะทำงานด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย  ได้นำสื่อองค์ความรู้นำเสนอและมอบที่ประชุม ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย  ๑๐๐ เรื่องคุณธรรมก้าวข้ามโควิด ๑๙  แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรรม  ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรมบทเรียน ๕๐ กรณีองค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และนิเวศมนุษย์ ๑๐ กรณีศึกษาการพัฒนาคุณธรรม ซึ่งได้รับการชื่นชมจากรองนายกรัฐมนตรี  พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่ศูนย์คุณธรรมดำเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาการของคณะอนุกรรมการฯ และขับเคลื่อนตามพันธกิจของศูนย์คุณธรรมในอนาคต อาทิ  การเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับชาติ ผ่านระบบ Hybrid รับกับ new normal ในสถานการณ์โควิด ๑๙  การงานวิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ที่มีการพัฒนา ดัชนีชี้วัดคุณธรรม สถานการณ์คุณธรรม มาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรอง  การพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ที่ตอนนี้ ศูนย์คุณธรรม มีพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ รับกับ new normal เช่น หลักสูตรโครงงานคุณธรรม หลักสูตรต้นทุนชีวิต เป็นต้น กำลังได้รับความนิยมมากๆ

 

นอกจากนั้น ศูนย์คุณธรรม โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  มอบให้ศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Big Rock ถึง 4 โครงการใหญ่ รวมไปถึง  Social Credit System  Moral Media Award เพื่อชื่นชมยกย่องคนทำดีและสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเผยแพร่กระตุ้นจิตสำนึกที่ดีของคนในสังคมไทยเพิ่มขึ่น


 

ข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
โทร ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๕๐๑ www.moralcenter.or.th

{gallery}/News-PR-2563/16-02-64{/gallery}