A- A A+

S 21938179

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 ในประเด็นหารือเกี่ยวกับรายงานผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย) ปีงบประมาณ 2563 (ปีที่ 1) และ (ร่าง) แนวทางการเสริมหนุนเป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 พร้อมระดมความเห็นกลุ่มย่อย 13 เครือข่าย เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (ปีที่ 2) การประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมีความชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการร่วมกำหนดเป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละกลุ่มเครือข่าย 13 เครือข่าย ปีที่ 2 ที่จะสอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมงาน 195 คน จาก 143​ หน่วยงาน


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : ธนภรณ์ ศรีจะโปะ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม