A- A A+

S 11714620    

1 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าร่วมโครงการตามรอยพระราชา เอไอเอส การถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ณ บ้านศาลาดิน จ.นครปฐม(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ)

เพื่อร่วมเรียนรู้วิถีชุมชนคนมหาสวัสดิ์ หลังจากที่เริ่มมีการขุดคลองมหาสวัสดิ์ ในปี พ.ศ. 2403 (158 ปีที่แล้ว) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชประสงค์ให้ทำการสร้างศาลาเพื่อสาธารณะประโยชน์ริมคลองขุดมหาสวัสดิ์ทุกระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นจำนวนทั้งหมด 7 ศาลา สำหรับศาลาหลังสุดท้ายตั้งอยู่ในพื้นที่ของ หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ เรียกกันว่าศาลาดิน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านศาลาดิน” แต่ดั้งเดิมมีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียวปีละครั้ง เป็นสาเหตุให้เกษตรกรยากจน ต้องขายที่ดินทำกิน ของตัวเอง เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กับเกษตรกร จำนวน 1,009 ไร่ เมื่อปีพ.ศ. 2518 โดยมีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเป็นผู้ดูแล และจัดรูปที่ดิน  ให้เกษตรกรแปลงละ 20 ไร่ โดยให้เกษตรกรเข้าทำกินได้ในปี พ.ศ. 2520 พร้อมกับได้พระราชทานแนวทางการทำเกษตรแบบผสมผสาน ส่งผลให้คนภายในชุมชนบ้านศาลาดิน มีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้มีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 40 คน
 


เขียนข่าว : จินดารัตน์ ทิพโรจน์

ภาพข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร