A- A A+

S 23068742   

13 พฤศจิกายน 2563 นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ และหารือแกนนำคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม เพื่อการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ช่วงเช้า) ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในประเด็นหารือแนวทางการยก (ร่าง) แนวทางการเสริมหนุน เป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 บนหลักการจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่, การดำเนินโครงการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน, การดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง, การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”, การขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่2 และถอดบทเรียน Case /กรณีองค์กรคุณธรรมที่นำมติสมัชชาไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการหารือบทบาทและแนวทางการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม

(ช่วงบ่าย) นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแกนนำคณะทำงานเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้ประเด็นการหารือเป้าหมายกิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละกลุ่มเครือข่าย 8 เครือข่าย ปีที่ 2 ที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ฯ และร่างแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาพรวมของจังหวัด (ปีที่ 2) เพื่อใช้เป็นกรอบการทำงาน การบูรณาการและเสริมหนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นายสาโรช กาญจนพงศ์ กล่าวว่า การดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนในทุกภาคส่วน โดยการจัดทำแผนฯ นั้น จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับ “คุณธรรม” ภายใต้การกำหนดตัวชี้วัดขององค์กรและจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคีวิชาการ (ช่วงเช้า) และแกนนำเครือข่ายทางสังคม 8 เครือข่าย (ช่วงบ่าย) ให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวนกว่า 30 คน

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม