A- A A+

S 23068742   

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่การเรียนรู้ในเครือข่าย

และเสริมศักยภาพเครือข่ายโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการสร้างกลไกคณะทำงานที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้คณะทำงานฯ จะสามารถสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมได้ภายในเดือนเมษายน 2564

สำหรับการลงพื้นที่ฯ ครั้งนี้มีผู้แทนเครือข่ายจาก 3 เครือข่ายเข้าร่วมการประชุมกว่า 90 คน ประกอบด้วย

1. เครือข่ายภาครัฐ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 20 คน)

2.เครือข่ายภาคการศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน)

และ 3.เครือข่ายภาคชุมชน (ชุมชนคุณธรรมวัดควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จำนวน 30 คน)


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม