A- A A+

S 23068742

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมครบรอบ 18 ปี, ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี 2563

และร่วมแสดงความยินดีกับ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์/ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สำหรับ “รางวัลวัฒนคุณาธร” อันหมายถึง รางวัลผู้ทรงคุณและสร้างความเจริญก้าวหน้าเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นเกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัล สำหรับรางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2563 มีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมเข้ารับรางวัล ดังนี้ ประเภทบุคคล คือ นายไพโรจน์ มีทวี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และผู้อำนวยการสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย, ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาศูนย์คุณธรรม และที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), ประเภทเด็ก หรือเยาวชน คือ นายธีรศักดิ์ แผ่นผา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ส่วนประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล คือ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด องค์กรธุรกิจคุณธรรมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของศูนย์คุณธรรม และบริษัท ไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด องค์กรที่เป็นเครือข่าย co - brand ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนขยายผลคุณธรรมความดี พร้อมทั้งสนับสนุนภารกิจศูนย์คุณธรรม ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรอันทรงคุณค่าประจำปี 2563

 


เขียนข่าว : ธนภรณ์ ศรีจะโปะ / กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่
ถ่ายถาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่