A- A A+

IMG 6416

       1 ตุลาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จริยธรรมของ ธสน. สู่องค์กรคุณธรรม” ณ EXIM CLUB ชั้น 25 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พญาไท กรุงเทพฯ

       สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของ ธสน. ให้เข้าใจเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมพร้อมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรคุณธรรมในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเข้าร่วมรับฟังผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ รูปแบบ Class room การเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Live และระบบ Google Meet จำนวนกว่า 100 คน


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม