A- A A+

IMG 6416 

                          วันที่ 15 กันายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผศ.ดร. สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทดลองใช้สมุดบันทึกความดีผ่านระบบ Digital Platform

                         โดยมีผู้เข้ารับการทดลองใช้งานประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 คน สำหรับเป็นต้นแบบในการทดลองบันทึกความดีผ่านระบบ Digital Platform ด้วย Application Moral touch ผ่านฟังก์ชั่นบันทึกความดี และเป็นการส่งเสริมเครื่องมือในการแชร์ความดีให้นิสิต นักศึกษากล้าที่จะแชร์ความดีที่ได้ทำ รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลัดเปลี่ยนการบันทึกความดีจากเดิมที่บันทึกผ่านสมุดบันทึกเปลี่ยนเป็น ระบบบันทึกความดีแบบออนไลน์ผ่าน Application Moral touch  เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

  


เขียนข่าวโดย : ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพโดย : ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ