A- A A+

IMG 6416


       วันที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริฯ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” ณ ห้อง P1 - P4 ชั้น ๒ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

       สำหรับโครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการดำเนินโครงการวิจัยมุ่งเป้า (Flagship) ปี 2563 : แผนงานครอบครัวไทยไร้ปัญหาความรุนแรง จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเป็นหัวหน้าแผนงาน ร่วมดำเนินโครงการกับ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริฯ สำนักงานอัยการสูงสุด นำโดยนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

       โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครอบครัวพลังบวกและความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริม ป้องกัน และคุ้มครองให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรง และมุ่งสร้างกลไกระบบพี่เลี้ยงในชุมชนให้เป็นกลไกในพื้นที่ ผ่านการดำเนินงาน และวางแผนอย่างมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการสู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชน โดยเสนอโครงการนำร่องในพื้นที่เขตจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่เชียงราย พื้นที่อุดรธานี พื้นที่พระนครศรีอยุธยา พื้นที่สุราษฏร์ธานี


เขียนข่าว : นางสาวจูนัยดี่ หมุดแหล๊ะ / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายสังคม
ภาพถ่าย : นายวชิราวุธ ชูวงษ์วาน/ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร