A- A A+

News14052020 2

      วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายไพบูลย์ สำราญภูติ นายอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

เข้าพบ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อนำเรียนความคืบหน้าและขอคำแนะนำการดำเนินงาน สืบสานศาสตร์พระราชา “หนังสือ 9 เส้นทางตามรอยพระราชา” ณ ทำเนียบองคมนตรี

       ทั้งนี้ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เน้นย้ำเรื่องความเชื่อมโยงของสถาบันครอบครัว ชุนชน และอำเภอ ผสมผสานกับกลไกระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคง ความสุข และความยั่งยืน โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น นอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจในระดับชุมชนและครอบครัว ยังต้องเน้นมิติทางวัฒนธรรม และเรื่องของ “คุณธรรม” ร่วมกับการสร้างผู้นำในชุมชนในช่วงอายุที่หลากหลาย บนหลักองค์ความรู้ของแต่ละบริบทของพื้นที่/ชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าและทันสมัย

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม