A- A A+

News14052020 2   

                   วันที่ 1 กันยายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และจังหวัดเชียงราย จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคเหนือ)

ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง บนหลักการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานร่วมในมิติด้านต่าง ๆ

                  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มอบประกาศนียบัตร และพิธีปิด และนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการอบรม นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ “คุณธรรมกับการขับเคลื่อนในสังคมไทย” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดย ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และการเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ โครงงานคุณธรรม, การมีส่วนร่วมของ “พลังบวร” และการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกว่า 115 คน

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม