A- A A+

News14052020 2

     วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ 2

ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคใต้) ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 9 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง บนหลักการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานร่วมในมิติด้านต่าง ๆ

             ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ “คุณธรรมกับการขับเคลื่อนในสังคมไทย” โดย ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและบทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม โดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และการเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 3 มิติ ได้แก่ (1) โครงงานคุณธรรม โดย นายคมสัน นวลใย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม จังหวัดตรัง (2) ธรรมนูญชุมชน โดย นายแฉล้ม เรืองเพ็ง และนายฉลอง เรืองพูน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านโงกน้ำ จังหวัดพัทลุง และ (3) การพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดย นายอดิศพงษ์ อุไรกุล หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ บริษัท พาเนลพลัส จำกัด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกว่า 120 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม