A- A A+

News14052020 2 

                     วันที่ 14 สิงหาคม  2563   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานมอบโล่ “องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบประจำปี 2563”  ให้กับ 50 องค์กรภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร

การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) ในงาน “Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน โดยมี รศ.นพ. สุริยเดล ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

                   การจัดงานครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหัวใจอาสา จัดกิจกรรม “Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน โดยเชิญนักธุรกิจชั้นนำของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มาร่วมแชร์ประสบการณ์ทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นำไทยสู่ความยั่งยืน

                    นายอิทธิพล  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า ภาคธุรกิจเอกชนนับเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง  เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชน อันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวได้ หากองค์กรใด มีผู้นำและพนักงานที่ ยึดมั่น ในหลักคุณธรรม ความดี องค์กรนั้นจะเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ผลประกอบการดีขึ้น ซึ่งการส่งเสริมให้องค์กรภาคธุรกิจ ตระหนักในความรับผิดชอบ และมีบทบาทเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ให้เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะเห็นการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

                    รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ย้ำว่า “การพัฒนาทุกระดับจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เพราะคนเป็นทั้งเป้าหมายและพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกด้าน การพัฒนาคนที่สมดุลจึงจำเป็นต้องให้คนมีทั้งความดี ความสามารถ และความสุข  โดยศูนย์คุณธรรม เล็งถึงความสำคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยน้อมนำหลักคุณธรรม 4 ประการ ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร ซึ่งจะทำให้การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ มีความเข้มข้นในการพัฒนาทุกมิติ  จึงได้พัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ร่วมกับ สสส. และ มูลนิธิหัวใจอาสา เพื่อยกระดับองค์กรสุขภาวะเป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมให้บริษัทเอกชน โรงงานต่างๆ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคน ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้น มีภาพลักษณ์ดีขึ้น พนักงานมีความสุข และเติบโตก้าวหน้า พร้อมกับเสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรมต่อไป” 

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)