A- A A+

News14052020 2

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเป็นผู้แทนร่วมบรรยายเรื่อง "องค์กรคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ให้กับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น กว่า 100 คน

 


เขียนข่าว: นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ภาพถ่าย : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม