A- A A+

News14052020 2 

                    วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่าย ร่วมประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การหารือด้านรูปแบบ เนื้อหาเชิงวิชาการ นิทรรศการ กลุ่มเป้าหมาย การบูรณาการความร่วมมือ และร่างกำหนดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                    ทั้งนี้ นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ กล่าวว่า สุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ดำเนินการภายใต้ภาคีเครือข่ายทางสังคม 8 เครือข่าย โดยการดำเนินการที่ผ่านมานั้น มีความก้าวหน้าทางด้านกระบวนการในระดับต้น การค้นหาปัญหา/สาเหตุ การรวบรวมเครือข่ายทางสังคม และการกำหนดรูปแบบด้าน “คุณธรรม” ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพฤติกรรม 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวินัย และด้านสำนึกส่วนรวม ภายใต้การดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรม 3 ระยะ บนหลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด “สุราษฎร์ธานี” โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครเพื่อสังคม เข้าร่วม 93 องค์กร จำนวนกว่า 135 คน

                      สำหรับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรม” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมภาคใต้ตอนบน ศาลากลาง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย :  จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม