A- A A+

News14052020 2 

                             วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ร่วม”ประชุมสร้างความเข้าใจการจัดทำวีดิทัศน์กรณีศึกษาองค์กร / ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ซึ่งมีนายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีผู้นำศาสนา ผู้อำนวยการ/ตัวแทนสถานศึกษา ตัวแทนจากหน่วยงาน / องค์กร ที่ร่วมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                              การจัดทำวีดิทัศน์ดังกล่าว จะหนุนเสริมเพื่อให้แกนนำ หน่วยงาน องค์กร ที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จากการปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วจนเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ และมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับหน่วยงานอื่นๆ โดยแนวทางการจัดทำวีดิทัศน์จะมีสาระ เนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะแก่การเรียนรู้ มีการดึงจุดเด่น ซึ่งเป็นการจุดประกายทางความคิด สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่กลุ่มเครือข่ายทางสังคม ประชาชนทั่วไปทุกระดับ และเผยแพร่ ขยายผลผ่านสื่อดิจิทัล ทั้งนี้ ได้ประสานขอข้อมูลเบื้องต้นและวางแผนการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำต่อไป

 


เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพถ่าย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี