A- A A+

News14052020 2 

                             วันที่ 8 กรกฎาคม 2563​ นายภาสกร​ บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย​เป็นประธานเปิดการประชุม​ พร้อมด้วยผู้แทน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

และ นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 13 เครือข่าย ร่วมประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ทเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

                              ทั้งนี้ นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า การดำเนินการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้ระยะเวลา 3 ปี โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมวางแผน/แสดงความคิดเห็น ภายใต้กลไกเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ด้าน นายภาสกร บุญญลักษม์ กล่าวว่า ผมพูดเสมอว่าเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรมที่จับต้องได้ยาก แต่ในการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรมในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่จับต้องได้ เนื่องด้วยเรามีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน ภายใต้ 3 เรื่องหลัก คือ เรื่องจิตสำนึกส่วนรวมต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องการแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน และเรื่องวินัยจราจร โดยคุณธรรมนั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างที่งอกเงยขึ้นในจังหวัดเชียงรายอย่างแท้จริง ซึ่งได้รับความสนใจจาก เครือข่ายศาสนา เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เครือข่ายเกษตรกรคุณธรรม เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม เครือข่ายสื่อสารคุณธรรม เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม และเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม เข้าร่วมจำนวนกว่า 170 คน

                              สำหรับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย มีกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม