A- A A+

News14052020 2

                           วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ... ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การพัฒนาองค์กรคุณธรรมและผู้นำกับจริยธรรมทางการบริหาร"

แก่ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จำนวนกว่า 30 คน ณ ห้องประชุม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

                           สำหรับสคร.เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงการคลัง มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย แผนการบริหาร และมาตรการต่างๆ ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ มีคุณธรรมเป้าหมายคือ "สามัคคี ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย" อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามหลักการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมเป้าหมายขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยยินดีเป็นพันธมิตรกับศูนย์คุณธรรม ในการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สู่การสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป

 


 

เขียนข่าว : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม