A- A A+

News14052020 2            

       วันที่ 12 มิถุนายน 2563  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมาน  ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบาย

ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยเชิญวิทยากร จากศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมองค์กรคุณธรรม กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ร่วมบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ  วิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรมในองค์กร และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน/องค์กร เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นกว่า 50 คน

       สำหรับเวทีประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงฯ ทุกภาคส่วน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับทราบแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลหรือยึดหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี และเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยคุณธรรม 4 ประการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทำ การประเมินต้นทุนคุณธรรมขององค์กร  ว่าองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมระดับใด  Work Shop ออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมร่วมกันและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติราชการบนฐานของความดีต่อไป


 

เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม