A- A A+

005

         วันที่ 20 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและเผยแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากกลไก องค์ประกอบคณะทำงาน และกระบวนการขับเคลื่อน 8 เครือข่ายทางสังคม ในการค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนโมเดล “สุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม” และเพื่อหารือเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การยกร่างกำหนดการ รูปแบบ เนื้อหาด้านวิชาการและด้านนิทรรศการ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ/สนับสนุนการจัดงานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม นี้

          ทั้งนี้ นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการภายใต้การขับเคลื่อนผ่านภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่ายทางสังคม ซึ่งการประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำแผน/ระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายทางสังคม เพื่อมุ่งสู่การเป็น “สุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม”

          ด้าน นางแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรมเปรียบเสมือนการต่อเครือข่ายจิ๊กซอและการดำเนินการแบบขั้นบันได เพื่อให้เกิดภาพรวมความดีที่สามารถมองเห็นได้ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และนำไปสู่การเป็น “เมืองคนดี” บนหลักการจัดทำแผนเพื่อค้นหาอัตลักษณ์สำคัญผนวกกับการเชื่อมโยงสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้กรอบแนวคิดคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และความรับผิดชอบ” โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่ายทางสังคมเข้มร่วม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครเพื่อสังคม


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม