A- A A+

005

          วันที่ 11 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 13 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายชุมชน เครือข่ายเกษตร เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายส่วนราชการ เครือข่ายอำเภอ

เครือข่ายสาธารณะสุข เครือข่ายสื่อ เครือข่ายประชาสังคม และเครือข่ายธุรกิจ จัดประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและเผยแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากกลไก องค์ประกอบคณะทำงาน และกระบวนการขับเคลื่อน 13 เครือข่ายทางสังคม ในการค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนโมเดล “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” และเพื่อหารือเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้การยกร่างกำหนดการ รูปแบบ เนื้อหาด้านวิชาการและด้านนิทรรศการ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ/สนับสนุนการจัดงานในแต่ละกิจกรรม

          ทั้งนี้ นางจิตรา สินธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกร่างแผนการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม การกำหนดเป้าหมายร่วม การพิจารณาร่างคณะทำงาน 13 เครือข่าย รูปแบบ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ​ซึ่งมีกำหนดจัดงานในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายนนี้

          ด้านนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี กล่าวว่า คุณธรรมเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยาก แต่ถ้ามองในส่วนลึกลงไปในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ “คุณธรรม” คุณธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยเรื่องคุณธรรมจำเป็นต้องเริ่มส่งเสริมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน อำเภอ และนำไปสู่การขับเคลื่อน “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมจำนวนกว่า 72 หน่วยงาน 108 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม