A- A A+

S__12517401.jpg 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ความดีที่อยากทำ และปัญหาที่อยากแก้ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

      การอบรมสัมมนาครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้พนักงานการนิคมอุตสาหกรรม ได้มีส่วนร่วมในการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ความดีที่อยากทำ ปัญหาที่อยากแก้ เพื่อนำไปสู่แผนงานการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม สำหรับกิจกรรมวันแรกเริ่มต้นจากการปาถกฐาพิเศษภายใต้หัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดย พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ การบรรยายพิเศษการสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยต้นทุนชีวิต (Life Assets) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และกิจกรรมกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรและสังคมไทยผ่านกลไกเครือข่ายทางสังคม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม และกิจกรรมวันที่สองเริ่มต้นจากการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ ถอดแนวคิด เรียนรู้วิสัยทัศน์จากผู้บริหารองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (Key to success & Key to Failure) โดย นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และกิจกรรมออกแบบ แผนงานโครงการ/กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

 

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการสายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา ประธานในพิธี นำกล่าวให้คำมั่นแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อน กนอ. สู่องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ความว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนดำรงตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยแนวทาง พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศสืบไป ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กนอ. ให้ความสนใจจำนวนกว่า 110 คน


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม