A- A A+

005

          วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม"

ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคกลาง) ปี 2563 รุ่นที่ 1 .ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        การอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลดำเนินกิจกรรมในองค์กร และเพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันในระดับองค์กร พื้นที่ และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง โดยกระบวนการบรรยาย อภิปรายรายกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา ภายใต้การพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและขยายผลสู่ภายนอกองค์กร

 

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ภาคการศึกษา ภาคเกษตร และศาสนา ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม