A- A A+

005

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี เชิญเป็นวิทยากร ในโครงการ “ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) จังหวัดสระบุรี” ซึ่งนำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

และ นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เป็นผู้แทนศูนย์คุณธรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด แนวทางการส่งเสริม เกณฑ์การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ตลอดจนกระบวนการ และขั้นตอนการพัฒนาสร้างองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ และการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชุม อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) จ.สระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 13 อำเภอ จังหวัดสระบุรี อาทิ พระภิกษุสงฆ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรภาคส่วนต่างๆ และชุมชน จำนวนกว่า 300 คน

โดยการฝึกอบรมฯ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและองค์กร และนำแนวคิด แนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือชุมชนของตน ผ่านการยกตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จขององค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม (ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน) เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการนำเรื่องคุณธรรมมาส่งเสริมสนับสนุนที่ได้ผลจริง ซึ่งทุกองค์กรหรือชุมชนสามารถเป็นองค์กรและชุมชนคุณธรรมได้ หากเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตนเอง คิดดี ทำดี และส่งต่อความดีนั่นดีสู่ผู้อื่น ขยายสู่ชุมชนและสังคม จึงจะทำให้จังหวัดสระบุรีและสังคมไทย เกิดคุณธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตต่อ


 

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาและความร่วมมือนานาชาติ