A- A A+

005

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม เพื่อสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชน มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร

รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม ที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี 


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษ เรื่ององค์กรธุรกิจกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ได้กล่าวว่า การทำองค์กรคุณธรรม คนที่ได้ประโยชน์คนแรกคือตัวเรา และการใช้แรงขับเคลื่อนจากพลังภายใน โดยใช้พลังบวก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง


        ด้านดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล บริษัท สมบูรณ์ กรุ๊ป ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริม ขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ของบริษัทสมบูรณ์กรุ๊ปและได้นำผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรรณา ธรรมร่มดี ผู้จัดการบริหาร สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน 28 บริษัท เป็นกลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปขยายผลการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต่อไป


 

เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม