A- A A+

005      

          วันที่ 27 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงราย

          การอบรมครั้งนี้มีมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง ภายใต้กระบวนการบรรยาย อภิปรายรายกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต และส่งผลให้เกิดแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง และขยายผลครอบคลุมทุกสายอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ภาคการศึกษา และศาสนา ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 130 คน


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม