A- A A+

005

          วันที่ 27 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยเชียงราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “ภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ พระรัตนมุนี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีการดำเนินการด้านคุณธรรมทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ หมู่บ้านรักษาศรี 5 การอบรมประจำตำบล การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บวร (บ้าน วัด ราชการหรือโรงเรียน) โรงเรียนผู้สูงอายุ การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระคิลานุปัฏฐาก/พระภูมิปัญญา ธนาคารความดี ห้องเรียนเงินล้าน การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาธิปัญญาเกิด และมหาวิทยาลัยวัยที่สาม

ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า บันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างบทบาท ภารกิจของภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ ในการเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัดนำสู่การขับเคลื่อนคุณธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นพื้นที่เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต โดยมีระยะเวลาดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะมีการวางแผนการดำเนินการร่วมในระยะต่อไป


 

เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม