A- A A+

005

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหัวใจอาสา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน “MORAL BUSINSS FORUM 2020”

โดยภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ ถอดรหัสการส่งเสริมคุณธรรมในภาคธุรกิจ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมภาคเอกชน

          โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวว่า ในการพัฒนาทุกระดับต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เพราะคนเป็นทั้งเป้าหมายและ พลังการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกด้าน การพัฒนาคนที่สมดุลจะต้องให้คนมีทั้งความดี ความสามารถและความสุข

        รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในองค์กรภาคเอกชน ได้ร่วมมือกับ สสส. ใช้แนวคิด Happy Workplace เพื่อส่งเสริม Happy Heart (นํ้าใจงาม) และ Happy Soul (มีคุณธรรม) เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) และสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) ให้แก่คนทำงานในองค์กร โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมด้านความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสา เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะให้สามารถขยายผลในวงกว้าง ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร

        นางสาวชัชณารัช จันทนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร กล่าวว่า จากผลสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 พบว่า จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 56.5 ล้านคน มีงานทำ 37.3 ล้านคน ผลการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะวัยแรงงาน พบว่า การทำงานทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากอาการทางจิต ด้านจิตใจ มีความเครียดสูงจากหนี้สิน ด้านสังคม มีแนวโน้มพฤติกรรมความเป็นปัจเจกสูง เคารพและปฏิบัติตามกติกาสังคมน้อย สสส. จึงให้ความสำคัญกับคนวัยทำงานในองค์กรในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ “นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมภาคเอกชนมีความสำคัญในการพัฒนาคนวัยทำงานในองค์กร

          ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจนเกิดเป็นคลิปวีดิโอ 17 ชุด อาทิ “ธีระ กับ อนงค์นาฎ” นำเสนอเรื่องการอดออม จัดทำโดย บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด “Integrity & Trust ผู้มีคุณธรรม” นำเสนอเรื่องจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม จัดทำโดย บจก.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด “Create Brigthter tomorrow for children Thai Coconut” นำเสนอเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม จัดทำโดย บจก.ไทยโคโคนัท (มหาชน) เป็นต้น” รวมถึงการเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป


 

เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม