A- A A+

005

          21 มกราคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดเวทีเสวนา “มหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และหาแนวทางส่งเสริมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยร่วมกัน โดย ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวนกว่า 50 คน โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 18 B ชั้น 18 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

          รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมีภารกิจสำคัญด้านการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และสมัชชาคุณธรรม ซึ่งศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนงานระดับประเทศ จึงต้องการการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาควิชาการ ที่มีมหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญ เป็นแหล่งผลิตงานวิชาการ ตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้นหากนำกลไกของคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนิสิตนักศึกษาที่ดำเนินการอยู่แล้วมาเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับศูนย์คุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรมมีบทบาทสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนความสำเร็จ และนำผลงานความสำเร็จมาโชว์ แชร์ เชื่อม

          ในเวทีเสวนามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมคุณธรรมของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ อาทิ บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการทำงานร่วมกับชุมชน (Social Engagement) การส่งเสริมกิจกรรมและรณรงค์ในมหาวิทยาลัย เช่น การส่งเสริมวินัยจราจร การประกวดเชิงรณรงค์สร้างสรรค์ ฯลฯ และการนำคุณธรรมผนวกกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการทำงานเชิงประเด็น เช่น สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังพัฒนาไปสู่การพัฒนากลไกขับเคลื่อนคุณธรรมภายในมหาวิทยาลัย เช่น การทำงานอาสาสาสมัคร การสร้างศูนย์คุณธรรมในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

          ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ อนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม สรุปข้อเสนอแนะและแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยระหว่างศูนย์คุณธรรม กับ ทปอ. จากการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนาว่า ประเด็นหลักคือกิจกรรมนักศึกษาต้องเป็นกิจวัตรของเด็ก มีความต่อเนื่องไม่ใช่กิจกรรมที่ทำแล้วจบ โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนั้นมีทุนทางสังคมที่แตกต่างกัน จึงควรตั้งเป้าหมายร่วมของทุกมหาวิทยาลัย พิจารณาว่าสถานการณ์คุณธรรมด้านใดเป็นเรื่องเร่งด่วน และให้มหาวิทยาลัยไปขับเคลื่อนในรูปแบบที่หลากหลายตามบริบท ศูนย์คุณธรรมควรทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมกับมหาวิทยาลัย นำความสำเร็จมาถอดบทเรียนเป็นโมเดลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมเสวนายังได้กล่าวเสริมว่าการสร้างคุณธรรมนั้นไม่ใช่สร้างเฉพาะเด็กเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างคุณธรรมในกลุ่มผู้บริหารด้วย ผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบที่ดี ซึ่งข้อเสนอแนะที่เกิดจากเวทีครั้งนี้ ทางศูนย์คุณธรรมจะนำไปวางแผนเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกับ ทปอ.และมหาวิทยาลัยต่อไป  


 

เขียนข่าว: ติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์/ กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม

ถ่ายภาพ: สาริณี ถูกจิตร/ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม