A- A A+

005

          วันที่ 21 มกราคม 2563 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีคุณธรรม

ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) จังหวัดอุดรธานี

          การประชุมครั้งนี้เพื่อระดมความเห็นของภาคีเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกันตามบริบทของเครือข่าย การวิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรม ค้นหาสถานการณ์ปัญหา “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เป้าหมายการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่าย (ระยะ 1 -3 ปี) แนวทางและกลไกการขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่าย และการเชื่อมโยงหน่วยงาน องค์กรอื่นเพิ่มเติม และเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ และประเด็นคุณธรรมร่วมของคนทั้งจังหวัด ภายใต้สถานการณ์“ปัญหา ที่อยากแก้” “ความดี ที่อยากทำ” เป้าหมายการขับเคลื่อน(ระยะ 1 -3 ปี) บทบาทความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และประเด็นอื่น ๆ

          ด้าน นายธีทัต พิมพา กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี​ ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนลุ่มน้ำโขง ภายใต้การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านร่างกาย จิตใจ และพัฒนาขีดความสามารถด้านทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสร้างสังคมที่มั่นคงที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจังหวัดให้เป็นเอกภาพการทำงานทุกภาคส่วน ตามค่านิยม “อุดรทีม” โดยเริ่มต้นจากการดำเนินงานด้านคุณธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการจากทุกภาคส่วน

          ทั้งนี้ นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า การดำเนินการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ต้องเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนภายใต้การดำเนินการระยะสั้น 3 ปี​ ซึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ต้องดำเนินการภายใต้ 8 เรื่อง ได้แก่ ผู้ว่าราชการการจังหวัดต้องถือธงนำ เกิดการบูรณาการองค์กรที่ทำเรื่องคุณธรรม มีเป้าหมายการขับเคลื่อนระดับจังหวัดที่ชัดเจน มีกลไกในการขับเคลื่อน มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของความดี การดำเนินงานนั้นต้อง “ทำไป ถอดบทเรียนไป” มีเวทีการในการสื่อสารความดี “สมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด” และเกิดการชื่นชม ยกย่องการทำความดีทุกรูปแบบการชื่นชม ยกย่อง การทำความดีทุกรูปแบบ โดยมีหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ครอบครัว เด็ก และเยาวชน เข้าร่วมครั้งนี้​ จำนวนกว่า 62 หน่วยงาน 111 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม